نکته ای که در بحث بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات باید مدنظر داشته باشیم این است که زن در دوره عده خود می تواند به مهر خود  رجوع نماید و به این شکل طلاق به حالت رجعی تبدیل می شود .