۰۲۱-۵۴۷۶۴

دیوان عدالت اداری

Lawyer-of-the-Administrative-Court-of-Justice
وکیل دیوان عدالت اداری
شکایت کیفری از شهرداری طبق روال معمول و اصولاً از دادسرای عمومی محل وقوع جرم شروع می گردد. اگر شهرداری و نهادهای وابسته، از مقررات دولتی تخلف نمایند، اصولاً رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مراجع رسیدگی به دعاوی شهرداری
هر آنچه در صلاحیت هیأت عمومی است باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود. همچنین رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی در صلاحیت هیأت عمومی است.
هیات های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری مرجعی برای رسیدگی به شکایات علیه نهاد های دولتی است
محل استقرار دیوان عدالت اداری
تصمیمات و اقداماتی که سازمان ها و ادارات دولتی و نهادهای وابسته به دولت در اعمال حاکمیت خود علیه اشخاص انجام می دهند. در دیوان عدالت اداری قابل طرح است.
دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری
برای شکایت از طریق دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است.
مراحل و نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
عمده وظایف وکیل دادگستری پیگیری ها و اقدامات صحیح در خصوص پرونده است.
اختیارات وکیل دیوان عدالت اداری