۰۲۱-۵۴۷۶۴

قرارداد

تنظیم قرارداد کاری
تنظیم قرارداد کار
موضوع قرارداد باید موضوعی قانونی و مشروع باشد. یکی از موارد مهم دیگر در تنظیم قرارداد خاتمه تعهدات و انحلال قرارداد است.
وکیل تنظیم قرارداد
وکیل فسخ قرارداد
وکیل فسخ قرارداد
وکیل اداره کار
وکیل اداره کار
وکیل فرهنگ و رسانه
قرارداد مشارکت فی‌مابین مالک زمین و سازنده در راستای احداث ساختمانی جدید منعقد می‌گردد و به موجب آن هر طرف آورده و سهمی از مشارکت دارد.
قرارداد مشارکت در ساخت
قرارداد پیمانکاری علاوه بر پیروی از قانون مدنی، می بایست شرایط عمومی پیمان را به عنوان مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در بر گیرد.
قرارداد پیمانکاری
قولنامه سند رسمی است طرفین قرارداد در زمان مشخصی انتقال مال را تعهد می کنند.
قولنامه چیست
مفهوم عقد قرارداد چیست
مفهوم عقد و قرارداد چیست
عقد مزارعه چیست
عقد مزارعه چیست
جعاله
نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
مشاوره حقوقی قراردادهای خارجی (بین الملل)
مشاوره به دسته های مختلفی تقسیم می شود مثل مشاوره خانواده، مشاوره ملکی، یکی از مهمترین شاخه های آن مشاوره حقوقی امور قراردادها ست.
مشاوره حقوقی و امور قراردادها
قلمرو محدودیتهای اصل آزادی قراردادها
حل اختلافات ناشی از قرارداد
تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین
اصل لزوم قراردادها