۰۲۱-۵۴۷۶۴

اجتماعی و فرهنگی

مسائل حقوقی ورزشکاران
مسائل حقوقی مربوط به هنرمندان
حقوق آثار فرهنگی هنری و ادبی
مسائل حقوقی مربوط به هنرمندان
مسائل حقوقی مربوط به اختراع
مسائل حقوقی اختراع
حفظ و قوانین حقوق مولفین
حقوق اجتماعی فرهنگی
کمیسیون های انتظامی و انضباطی
کارگاه ها و آزمون های حقوقی
حقوق دانشجویی در قانون اساسی
جذب منابع انسانی
برگزاری سمینارها و همایش ها
 امور قراردادهای اجتماعی و فرهنگی
اجرا کنندگان آثار ادبی و هنری