موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

قیم کیست اشخاص نیازمند قیم چه کسانی هستند؟ قیم چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
قیم کیست اشخاص نیازمند قیم چه کسانی هستند؟ قیم چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم به كسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی كه ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد ، منصوب می‌شود.

قیم کیست

واژه قیم در اصطلاح فارسی به معنی متولی می‌باشد همچنین می‌توان گفت که شخص قیم سرپرست کسی است یا در واقع متولی امر
شخص محجور محسوب می‌شود.

کلمه قیم از اصطلاحاتی است که در علم حقوق به کار می‌رود و به این معنی می‌باشد که یک شخص برای سرپرستی و متولی بودن شخص محجور از طرف مفامات قضایی تعیین میشود تا در اداره امور اداری و زندگی فرد محجور به او کمک نماید.

با توجه به چیزی که در قانون مدنی آمده برای افرادی مانند صغاری که ولی خاص ندارند و مجانین و اشخاص غیر رشید توسط قانون گذار و شرع قیم در نظر گرفته می‌شود.

اشخاص نیازمند قیم

در ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی اشخاصی که به قیم نیاز دارند ذکر شده که به شرح ذیل می‌باشد:
۱-برای صغاری که ولی خاص ندارند.
۲- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
۳-برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد قیم کیست

اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند

۱)اشخاصی که خود تحت ولایت یا قیمومت شخص دیگری هستند.

۲)کسانی که به علت ارتکاب به یکی از جرایم زیر قطعا توسط مقامات قضایی محکوم شده باشند:
سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت– جنایات نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

۳)اشخاصی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است.

۴)اشخاصی که معروف به مفسد اخلاقی باشند.

۵)اشخاصی که خود یا خویشاوندان طبقه اول او دعوایی با شخص محجور داشته باشند.
در شرایطی که خویشاوندان فرد محجور صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند، بر اشخاص دیگر تقدم خواهند داشت و مقام صلاحیت دار یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت مشخص می نماید.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد قیم کیست

وظایف قیم در قانون مدنی

الف) تهیه نمودن یک لیست از تمام دارای های شخص محجور.

ب) خرید و فروش اموال محجور.

ج) پرداخت هزینه های جاری زندگی شخص محجور.

شرایط قیم در قانون

یکی از شرایطی که برای بحث قیمومیت بسیار حائز اهمیت است داشتن توانایی و قدرت لازم برای اداره امور و انجام اعمال حقوقی
و مدیریت دقیق و کامل جهت حفظ اموال فرد محجور می‌باشد..
دومین شرط برای قیم شرط امانت‌داری است که اگر براساس قانون عدم امانت‌داری قیم ثابت شود، او از این سمت عزل خواهد شد.

سومین شرط موجود برای قیّم این است که بالغ و رشید باشد زیرا افرادی که خودشان برای گذران امورات زندگی نیازمند به یک سرپرست یا قیم هستند نمی‌توانند به سِمت قیمومیت منصوب گردنند.

چهارمین شرطی که برای شخص قیّم در نظر گرفته شده مسلمان بودن وی میباشد زیرا در حقوق اسلامی ولایت کافر برشخص مسلمان بحثی پذیرفته ‌نشده است بنابراین هرگاه شخص محجور مسلمان باشد، نمی‌توان قیمی غیرمسلمان برای او تعیین نمود.

با توجه به قواعد عمومی و این موضوع که غیرمسلمانان نمی‌تواند بر مسلمانان ولایت داشته باشد و قیمومیت نیز نوعی ولایت محسوب
می‌شود، می‌توان به این
مورد پی‌برد.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد قیم کیست

وظایف و اختیارات قیم

الف) قیم نماینده قانونی شخص محجور می‌باشد بنابراین مواظبت از کلیه امور مالی محجور با قیم است.

ب) قیم باید قبل ازاینکه هرگونه اقدامی برای خرید و فروش اموال محجور انجام دهد لیست کامل اموال و دارایی های محجور(صغیر) مجنون (غیر‌رشید) را به دادسرای امورسرپرستی ارائه نماید. درصورت مخفی نمودن عمدی اموال و دارایی از اداره سرپرستی از قیمومت برکنار خواهد شد.

پ) قیم باید حداقل سالی یکبار شرح دقیق و کامل اقدامات مالی خود را به دادسرای سرپرستی اعلام نماید.

ج) هرگاه قیّم در حفظ اموال شخص محجور دچار تقصیر شود و خسارتی به اموال محجور متحمل شود مسئول جبران آن خسارت می‌باشد حتی اگر قیم مسئول مستقیم خسارت وارده نباشد.

د) قیم به عنوان نماینده قانونی محجور نمی تواند در دادگاه یا دادسرا پرونده مربوط به او را صلح نماید یا خاتمه دهد مگراینکه این امر به تصویب دادسرای امور سرپرستی رسیده باشد.

ه) هرگاه قیّم زن مجرد باشد و درهنگامی که قیّم شخص محجور باشد و ازدواج نماید باید به اطلاع دادسرای امورسرپرسی برساند. در
صورتی که عدم اعلام این موضوع می تواند عواملی برای عزل از سمت قیمومت باشد.

ی) زن بدون اجازه همسر نمی تواند قبول قیمومت نماید.

 

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد قیم کیست

دادگاه صالح برای نصب قیم

قانون مدنی در مواد متعددی مانند موادّ ۱۲۲۲ و ‌۱۲۲۳ محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیم معرّفی کرده است و دادستان به ‌دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع ارسال می نماید تا دادگاه در این‌باره تصمیم قطعی را اتّخاذ نماید.

البتّه نهاد قیمومت صرفا مختص به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیم و عزل او و صلاحیت دادگاه را مشخص می‌نماید.

همچنین در این قانون، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیم وجود دارد به طور مثال در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، با استناد بر ماده ۴۸ قانون امور حسبی بر این شرح می‌باشد: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.

هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌داری برای رسیدگی امور قیمومت نباشد، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور این امر بر عهده نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور مشخص نباشد، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری پیدا شود و آگاهی بر این موضوع که بداند از کدام محل آمده است، نداشته باشد براساس ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

هم‌چنین بر طبق ماده ۵۱ قانون مزبور، در شرایطی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها متفاوت است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیم معیّن نماید و اگر قیم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام‌ یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است.

ماده ۵۲ قانون فوق مقرّر می‌دارد: چنان‌چه دراقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد، امورمزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با دراختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص و با سابقه درخشان در همه زمینه‌های حقوقی همواره آماده خدمت رسانی با قبول وکالت و مشاوره تخصصی به شما عزیزان می‌باشد.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

سوالات متداول

وظایف قیم در برابر با محجور چیست؟

وظایفی مانند به دست گرفتن کامل امور مالی، امورات زندگی روزمره و تمام بحث های قانونی شخص محجور برعهده قیم می‌باشد.

مرجع طالح رسیدگی برای تعیین قیم و امورات محجور چه مرجعی است؟

قانون مدنی محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی کرده و همچنین در رابطه با امور محجور اداره سرپرستی مرجع صالح رسیدگی می‌باشد.

چه شخصی برای بر عهده گرفتن بحث قیمومت دارای تقدم می‌باشد؟

در شرایطی که خویشاوندان فرد محجور صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند، بر اشخاص دیگر تقدم خواهند داشت و مقام صلاحیت دار یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت مشخص می نماید.

امتیاز این مقاله
۴.۸/۵

تماس با وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۵۴۷۶۴-۰۲۱

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 پاسخ

    1. سلام تحت شرایطی این امکان وجود دارد.
      در صورت نیاز به توضیحات با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »