موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

مفهوم طلاق غیابی طلاق غیابی به چه شکل است آثار طلاق غیابی
مفهوم طلاق غیابی طلاق غیابی به چه شکل است آثار طلاق غیابی
اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده (یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است) ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رأی صادره غیابی است.
طلاق غیابی در ابتدا با مفهوم طلاق آشنا شویم طلاق به معنی از بین رفتن و منحل شدن رابطه زوجیت می باشد و مختص به ازدواج دائم بوده و ازدواج موقت (صیغه) را در برنمی گیرد و پایان ازدواج موقت به روش های دیگر انجام می گیرد. طلاق در لغت یعنی ترک کردن، رهایی و آزاد کردن است. در واقع با طلاق، زن و مرد یکدیگر را ترک و رها می‌سازند. طلاق در حقوق به معنای انحلالِ عقدِ دائمِ نکاح، با رعایت تشریفات ویژه است. برای جدایی و اتمام زندگی مشترک قانون طلاق را پیش بینی نموده است. در مورد انواع طلاق می توان به طلاق رجعی و طلاق خلع و مبارات و طلاق توافقی و طلاق به درخواست زن و طلاق به درخواست مرد و … در صورتی که مرد یا زن در غیاب همدیگر بخواهند که برای طلاق اقدام کنند باید دادخواست طلاق غیابی بدهند. [pbp id=0]

رأی غیابی

قبل از طلاق غیابی باید با مفهوم رای غیابی آشنا شویم : براساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده (یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است) ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رأی صادره غیابی است، رأی غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رأی غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند. لازم به ذکر است در زمانی که ابلاغیه ی وقت رسیدگی دادگاه را “شخصا” تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او ابلاغ واقعی نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود ، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. تماس با وکیل دادگستری

طلاق غیابی به درخواست مرد

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. همچنین حق طلاق تنها در اختیار مرد است مگر در شرایط استثنا که برای مثال می توان به دادن حق طلاق از سوی مرد را اشاره کرد. اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و چه حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد “قطعا” رأی طلاق صادر خواهد شد. اما در حالت دوم رأی صادره، طلاق غیابی است و زن می‌تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. آنچه اهمیت دارد این است که رأی طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود. به هر حال ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن که در رأی دادگاه منعکس می شود.

نکته حائز اهمیت در طلاق غیابی به درخواست مرد مبحث حقوق مالی زوجه می باشد حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت (به شرط مطالبه از سوی زن)، نفقه ایام عده، نفقه معوقه (در صورت مطالبه زن و استحقاق او) و شرط تنصیف دارایی که درج شده در عقدنامه ها به شرط امضاء این شرط توسط مرد و موجود بودن اموال هنگام طلاق که بعد از عقد خریداری شده باشد.

بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست مرد اگر مهریه “قبلا” توسط زن مطالبه نشده باشد مرد در صورت ناتوانی در پرداخت مهریه می ‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زن ارائه دهد. دادگاه در صورت حضور نیافتن زن یا نبودن او با توجه به شهادت شهود مرد، به تقسیط مهریه رای داده می شود. در زمانی که دادخواست طلاق از طرف زن داده می شود و تمامی شرایط طلاق غیابی را هم داشته باشد بدین معنی است که برگه‌ ابلاغیه به شوهر داده نشده باشد و یا مرد با وجود ابلاغ، در دادگاه حاضر نشود و لایحه نفرستد، در این صورت دادگاه حکم طلاق غیابی صادر می‌کند. مشاوره حقوقی

مراحل طلاق غیابی از طرف زن

زن در صورتی می تواند به صورت غیابی طلاق بگیرد که “اولا” با داشتن دلایل کافی برای طلاق که در ادامه توضیح خواهیم داد، به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه دادخواست طلاق را به مرد ابلاغ نماید ولی مرد در دادگاه حاضر نشود و لایحه ای هم نفرستد و اخطاریه دادگاه نیز به او ابلاغ واقعی نشده باشد.

  ۱-غیبت و مفقود شدن مرد

زمانی که زوج چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، یعنی غایب باشد و هیچ خبری از او در دست نباشد و زوجه دادخواست طلاق بدهد، دادگاه سه نوبت آگهی هر یک به فاصله‌ یک ماه در روزنامه محلی و یکی از روزنامه‎های کثیرالانتشار محل تهران با هزینه‌ خواهان منتشر می‌کند. پس از گذشتن یک سال از اولین آگهی، چنانچه خبری از زنده بودن مرد نشود، دادگاه حکم به فوت فرضی مرد می‌دهد. به عبارت دیگر فرض را بر این می‎گیرند که مرد فوت کرده است.

 ۲– وکالت در طلاق

در صورتی که زن، وکالت در طلاق و یا “اصطلاحا” حق طلاق داشته باشد و مرد نیز آن را پذیرفته باشد، می تواند بدون حضور شوهر، به صورت غیابی از دادگاه درخواست طلاق نماید. البته این طلاق، از نظر حقوقی، غیابی محسوب نمی شود چرا که زن وکیل شوهر در طلاق محسوب می شود و در صورت حضور وکیل نیز، طلاق غیابی معنا ندارد.

۳– عسر و حرج

از دیگر شرایط طلاق غیابی که از طرف زنان، بسیار مطرح می‎شود، رهایی از زندگی پر مشقت و تحمل‌ناپذیر است که در پی آن درخواست طلاق می‎کنند و در صورت اثبات عُسر و حَرَج و احراز این شرایط توسط دادگاه، دادگاه حکم طلاق صادر می‌کند. عسر و حرج یعنی سختی و مشقتی که توان و تحمل ادامه‌ زندگی برای زن وجود نداشته باشد. زن با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کرده و دادگاه می‌تواند مرد را مجبور به طلاق کند. چنانچه در صورت اجبار دادگاه، همچنان مرد حاضر به طلاق نباشد، با اجازه دادگاه زن می‌تواند طلاق بگیرد. شایان ذکر است، معیار تعیین عسر و حرج زن، عرف است که با توجه به شرایط روحی و اجتماعی زن و شوهر و محیط و زمان و مکان تعیین می‌شود. در عمل، اثبات این ادعا از مشکل‌ترین مواردی است که زن برای مطالبه طلاق با آن مواجه است. نکته حائز اهمیت دیگر در مورد طلاق غیابی از سوی زوجه نپرداختن نفقه توسط مرد به مدت شش ماه است حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر او باشد. در این موارد، زن می‌تواند برای مطالبه‌‌ نفقه به دادگاه مراجعه کند و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف قانونی‎ خود بدون دلیل موجه خودداری کند، ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت. [pbp id=1]

تکلیف طلاق غیابی در صورت بازگشت مرد

در مورد تکلیف طلاق غیابی پس از صدور حکم طلاق، زن باید عده نگه دارد، یعنی به مدت چهار ماه و ده روز از ازدواج مجدد خودداری نماید. اگر در این مدت شوهر غائب بازگردد، می‌تواند، به همسر خود رجوع کرده و به زندگی زناشویی ادامه دهد اما چنانچه پس از سپری شدن مدت عده بازگردد، دیگر چنین حقی نسبت به همسر سابق خود نخواهد داشت. از لحاظ مراحل طلاق از شوهر غایب مفقود نیز، کافی است زن در دادخواست طلاق به علت عدم اطلاع او از نشانی شوهرش ، او را مجهول‌المکان معرفی نماید. مشاوره حقوقی

آیا می توان بعد از طلاق غیابی دادخواست مهریه داد؟

زوجه در صورتی که مالی از زوج سراغ داشته باشد می تواند بابت مهریه آن را توقیف و “نهایتا” از محل فروش مال معادل مهریه خود را برداشت نماید و یا صدور حکم در قبال بذل مهریه باشد در هر صورت هر زمان که زوج نسبت به رأی صادره اعتراض نمایید با توجه به اینکه اعتراض زوج مورد تایید مراجع قضایی قرار گیرد ممکن است رأی طلاق شکسته شود ولی مهریه و حق و حقوق مالی زوجه کماکان بر ذمه زوج باقی است.

وضعیت حضانت کودکان در طلاق غیابی

طبق قانون حضانت دختر و پسر تا پایان ۷ سالکی با مادر می باشد و دختر از ۷تا ۹ با پدر و پسر هم از ۷ تا ۱۵ با پدر می باشد درطلاق غیابی تا زمانی که شوهر مجهول المکان باشد حتی اگر فرزند از قید حضانت مادر خارج شده باشد حضانت با مادر می باشد. حال هر زمانی که پدر بازگردد اگر فرزند درقید حضانت پدر باشد می تواند از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و طبق قانون نفقه فرزندان با پدر می باشد. [pbp id=2]
 موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی و کیفری آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص طلاق می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »